All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Kees Amnees

  Cannabis chat box

  @Grow Weed zeker dat t tekorten zijn? Ik ben namelijk wat te enthousiast geweest met Calgreen. Dit zou een overschot kunnen zijn?
 3. Kees Amnees

  Moeder op 70 liter batmix

  @AlleenMaarHaze heeft heel veel konijnen. Wietplanten zitten vol ijzers.
 4. Yesterday
 5. als ze er een officiele kweekvergunning voor 5 planten bij mogen verkopen.....dan zijn die hennep huizen niet aan te slepen... we moeten een einde maken aan het co2 probleem!
 6. REPORTAGE FUNDERINGSPROBLEMEN Ook zonder palenpest scheuren woningen door lage grondwaterstand In Nederland dreigt het funderingsprobleem fors toe te nemen door een nieuw fenomeen. Woningen die rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd – dus zonder palen – vertonen sinds deze zomer scheuren door de lage grondwaterstand. Honderden gedupeerden melden zich. ‘Ik kijk door de scheuren in mijn slaapkamer naar buiten.’ René Didde 19 november 2018, 20:28Scheuren ontstaan overal in het huis van Mieke van Buren in Buurmalsen. Als gevolg van de aanhoudende droogte en wateronttrekking door de fruittelers in de omgeving is het grondwaterpeil laag. Beeld Katja Poelwijk Sinds deze zomer ontvangt Mark Born niet een, maar twintig mails per week van mensen die kampen met verzakkingen van hun huis en scheuren in de muren. ‘Verrassend genoeg komen de klachten niet uit de bekende steden als Rotterdam, Haarlem en Gouda in veengebieden waar al gedurende decennia rotting van houten funderingspalen optreedt, maar juist uit de stabiele zand- en kleigronden in het rivierengebied’, zegt de specialist van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in Nieuwegein. Ruim een half miljoen van de 7,7 miljoen woningen in Nederland lopen het risico op ‘palenpest’, de bekende rottende houten heipalen. Het nieuwe probleem van direct op de ondergrond gefundeerde woningen zou minstens dezelfde omvang kunnen hebben, schat Born. In veel gevallen gaat het om huizen die direct op de kleilaag zijn gebouwd, soms opgehoogd met een zandlaag. ‘Door de extreem lage grondwaterstand van dit jaar is het kleipakket verdroogd en ingeklonken, waardoor het evenwicht tussen huis en bodem is verstoord’, zegt Born. Experts kunnen uitrekenen hoeveel woningen op bodems staan die gevoelig zijn voor verzakkingen. Nu de grondwaterstand op veel plaatsen decimeters onder het historisch laagst gemeten niveau staat, lijkt de verklaring voor de scheuren evident. Beeld Katja Poelwijk Behalve scheuren in binnen- en buitenmuren rapporteren gedupeerden centimeters dikke kieren tussen houten vloer en muur, wijkende kappen op de romp van boerderijen en scheuren in stenen vloeren. ‘De bodem is onregelmatig opgebouwd, dus de zettingen zijn niet rechtstandig’, zegt Born. Ook de krachten op de bodem zijn ongelijkmatig. ‘Vaak blijft een lichtere uitbouw van een huis ongemoeid, maar scheuren de tegels in de vloer doordat het zware hoofdgebouw harder zakt.’ Het is een nieuw probleem, beaamt Alex Hekman, waterspecialist van ingenieursbureau Sweco in De Bilt. ‘We ontvangen meldingen uit Friesland en van Zevenaar tot Geldermalsen, ook in de weinig zettingsgevoelige gebieden’, zegt hij. Ook Hekman wijt de plotselinge verzakkingen aan de lage grondwaterstand. ‘Niet alleen doordat er nagenoeg geen regen is gevallen, maar ook de extreem lage rivierstand beïnvloedt de grondwaterstand tot wel kilometers afstand. De droge voorgeschiedenis van 2017 speelt ook mee.’ De rot van houten heipalen is al langer een groot probleem, maar de funderingsschade bij huizen zonder palen is nieuw op deze schaal, aldus Hekman, die de schatting van Born bevestigt. Soms blijft het bij een paar scheuren die de cosmetische aanblik verstoren. Het scheuren stopt wanneer de grondwaterstand zich heeft hersteld. ‘Als die lage waterstand een blijvertje wordt’, zegt hij, ‘kunnen gedupeerden voor ingrijpend funderingsherstel komen te staan, wat gemakkelijk zestigduizend euro kost.’ Dat een lage grondwaterstand tot zettingen kan leiden is evident, zegt Frits van Tol, emeritus hoogleraar funderingstechniek TU Delft. ‘Ik heb van dit nieuwe probleem gehoord, maar nog geen rapporten gezien. Hoe omvangrijk het probleem is, durf ik niet te zeggen’, zegt Van Tol. ‘Om een goed bewijs te leveren, moeten onderzoekers de peilbuisgegevens over de grondwaterstand van dit jaar vergelijken met die van voorafgaande jaren rond het huis. Dan kun je zien of er een onomstotelijk verband is.’ Beeld Katja Poelwijk Oplossingen om verzakkingen te voorkomen 1. GEMEENTE EN WATERSCHAP, DOE ONDERZOEK Gemeenten en waterschappen moeten serieuzer met dit probleem aan de slag, zegt grondwaterexpert Alex Hekman van Sweco. Er zijn veel plekken waar peilbuizen de grondwaterstand registreren. ‘Ze kunnen de droogste gebieden selecteren en de woningen zonder funderingspalen achterhalen. Bewoners van deze risicopanden moeten voorlichting krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld de tegels uit hun tuinen halen’, aldus Hekman. 2. VUL DE GRONDWATERSTAND AAN, GEEF JE HUIS WATER Als er een renovatie van het riool nodig is, moeten gemeenten een buis met drainagegaatjes naast de nieuwe rioolbuis leggen. Daar kan regenwater of water uit sloten en vaarten doorheen om de grondwaterstand in risicogebieden te verhogen, aldus Sweco. Bewoners kunnen hun huis ook zelf water geven. ‘Bij extreme droogte kun je water uit de sloot pompen en met een tuinslang langs de muren sproeien, mits er geen sproeiverbod is.’ Een structurele aanpak is rondom het huis infiltratiekratten ingraven, een soort boodschappenkratten met gaten aan onderkant en zijkanten. ‘Daar kun je de regenpijp op aansluiten. In een gortdroge zomer heb je er weinig aan, maar je zorgt ervoor dat je na het volgende regenachtige voorjaar begint met een hogere grondwaterstand om je huis.’ Ook tegels en verhard oppervlak in je tuin weghalen, helpt om de lage grondwaterstand tegen te gaan doordat regenwater gemakkelijker de bodem infiltreert. 3. SPUIT PURSCHUIM IN DE ZANDLAAG In al wat verzakte panden die op een ophooglaag van zand op de klei staan, kan een bodeminjectie met expansie-schuim, een soort purschuim, verdere daling vertragen, mits de zandlaag dik genoeg is. ‘Het schuim zet uit en plakt de zandkorrels als het ware aan elkaar, waardoor de draagkracht onder de woning beter wordt verdeeld’, zegt Mark Born van KCAF. ‘Je creëert een soort zandplaat als fundering.’ 4. FUNDEER DE WONING MET EEN ‘MOMFER DE MOL’-MACHINE Zwaar verzakte woningen kunnen alsnog worden gefundeerd door er een kelder van 1.8 meter diep in te graven. Dat is de minimale werkhoogte waarmee een betonnen bak onder de dragende muren van de woning kan worden aangebracht. ‘Een ‘momfer de mol-achtige’-machine kan vervolgens op diverse plekken via uitsparingen in de betonnen plaat onder de kelder heipalen persen die tot wel twintig meter de woning verankeren op het stabiele zandpakket’, aldus Born. Dit is de kostbaarste methode, die tot honderdduizend euro kan kosten, met als risico dat het huis figuurlijk ‘onder water komt te staan’, wat betreft hypotheek. Minder vergaande varianten hiervan zijn de vervanging van de begane grondvloer door betonnen vloer met heipalen, of een verdiepte kruipruimte. ‘Ik kijk door de scheuren naar buiten’ Al 33 jaar bewoont Mieke van Buuren met haar partner een gemeentelijk monument uit 1870 in Buurmalsen, een dorp bij Geldermalsen. ‘Vorig jaar begon het, en dit jaar is het zo erg dat ik een aantal deuren niet meer dicht krijg’, zegt Van Buuren. ‘Met de vloerbalken is niks mis, zegt een aannemer die ik heb ingeschakeld.’ Ze wijt het probleem aan de onttrekking van grondwater door fruittelers in de omgeving. ‘Samen met de lage grondwaterstand door de droogte, zijn forse scheuren aan de buitenkant en binnenkant ontstaan. In mijn slaapkamer kan ik door een scheur naar buiten kijken.’ De woning van Mieke van Buuren in Buurmalsen heeft de droogte van deze zomer niet goed doorstaan. Door verzakkingen zijn overal scheuren ontstaan. Beeld Katja Poelwijk Ze hekelt Waterschap Rivierenland. ‘Ze geven geen inzicht in de hoeveelheden water die de fruittelers mogen oppompen.’ Op advies heeft ze het huis deze zomer goed nat gemaakt door rondom water te sproeien. Het helpt. ‘Ik krijg de wc-deur weer dicht. Maar de kelder staat wel onder water.’ Het waterschap zegt in een reactie dat enkele fruittelers met een grondwatervergunning geen invloed kunnen hebben op de grondwaterstand. ‘Het probleem is het regengebrek en de lage rivierwaterstand.’ De woning van Mieke van Buuren. Beeld Katja Poelwijk
 7. FUNDERINGSPROBLEMEN Droge zomer leidt tot verzakkende huizen: Nederlandse bodem zakt veel meer dan gedacht De Nederlandse bodem zakt veel meer dan verwacht. De grote droogte van het afgelopen jaar speelt daarbij een hoofdrol. Dat blijkt uit de nieuwe bodemdalingskaart van Nederland die het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG) dinsdag presenteert. René Didde 19 november 2018, 20:07Scheuren ontstaan overal in huis door laag grondwaterpeil. Gevolg van de aanhoudende droogte en wateronttrekking door de fruittelers in de omgeving. Beeld Katja Poelwijk Vooral sinds afgelopen zomer verzakken ook huizen die eerder geen risico liepen. Muren scheuren, tegelvloeren breken en houten vloeren en dakspanten kieren door de droogte en de historisch lage grondwaterstand. ‘Deze daling in de bovenste meters van de bodem is op verschillende plaatsen groter dan in het aardgasgebied in Groningen’, zegt professor Ramon Hanssen, een van de samenstellers van de kaart. In Groningen gaat het om 5 tot 8 millimeter per jaar. ‘Er zitten elders uitschieters bij tot wel 7 centimeter in een warme zomer zoals die van dit jaar’, aldus Hanssen. ‘Het is een groter gebied en het gaat sneller dan we dachten.’ Het gaat niet alleen om Groningen en het Groene Hart, maar nu ook om het gebied tussen Rijn en Waal. Aardgaswinning, zoutwinning en de landbouw zijn mede de oorzaken van de daling. Opmerkelijk is dat ook infrastructuur als tunnelbouw eraan bijdraagt. Op de nieuwe kaart lijkt het tracé van de Betuweroute parallel te lopen met de bodemdaling. ‘Het klopt dat nieuwe infrastructuur zakt. Dat zie je ook op de Maasvlakte’, zegt Hanssen, namens TU Delft en het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG). ‘Het talud van de Betuweroute zakt en de palen voor de stroomvoorziening zijn onderheid waardoor de hoogspanningslijnen niet omlaag gaan, dus daar gaan problemen optreden.’ Verzakkende huizen De samenstellers gebruikten gegevens van radarsatellieten, de veranderingen in het netwerk van de 250 gps-stations op gebouwen en zwaartekrachtmetingen. De satellietdata maken dat de kaart voortdurend kan worden ververst. ‘We kunnen volgen of de bodemdaling in Groningen afneemt bij de verminderde gaswinning die de regering heeft aangekondigd’, aldus Hanssen. De nieuwe kaart toont voor het eerst door bodemdaling verzakkende huizen, óók op plaatsen die tot nog toe als weinig ‘zettingsgevoelig’ bekendstonden. Een al langer bekend probleem is het wegpompen van water uit veenweidegebieden, zoals in het Groene Hart. Het grondwaterpeil wordt daar verlaagd om de polders toegankelijk te houden voor tractoren en koeien. Het leidt ertoe dat het veen uitdroogt, waardoor snellere bodemdaling optreedt. Dat oxiderend veen leidt ook nog eens tot meer CO2-emissies naar de atmosfeer. Ook ontstaat droogteschade in natuurgebieden doordat water wegzijgt naar de lager gelegen landbouwgebieden. 22 miljard euro schade Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende twee jaar geleden dat de schade door bodemdaling ongeveer € 22 miljard kost in 2050. Herstel van funderingen van gebouwen in steden en landelijk gebied beslaan de bulk van de kosten. Is de bodemdaling te stoppen? Belangrijk is dat de bodem ‘s zomers niet te veel verdroogt, want vernatting remt de oxidatie van veen. ‘Dat kan door de aanleg van drainagebuizen waardoor het water uit sloten het hele perceel bereikt. De bodemdaling halveert dan’, schat Gert Jan van den Born van het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Ook kun je met peilbeheer gericht grondwater in de veenpolders verhogen.’ Ga je gebieden nog meer vernatten, dan dalen de opbrengsten uit de landbouw. ‘Dan moet je nadenken over andere vormen van landgebruik, zoals natuur en recreatie’, zegt Van den Born. Ook nieuwe vormen van ‘natte landbouw’, zoals de teelt van lisdodde, riet en gewassen die energie opleveren, komen dan in beeld. Kantelpunt Volgens Hanssen zijn we op een kantelpunt aanbeland. ‘Als de bodemdaling in het huidige tempo doorzet, kunnen we doorgaan met grondwater verlagen en zo misschien het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens in stand houden. Maar dat steeds diepere grondwater betekent dan een enorme schade aan gebouwen in historische steden, want de grondwaterstand zakt daarmee en dat leidt tot palenrot’, zegt Hanssen. ‘Deze funderingsschade verminderen kan alleen door het grondwaterpeil te verhogen, en dat leidt tot een moerasachtig landschap.’
 8. Hoi Grow Weed deze zaden daar zou je echt wat mee moeten doen!! Jan VEEN stuurde ze.... de NIEUWE DAME BLANCHE.... gratis of tegen postzegel geld op naar forum leden. evenals zijn kweekzoon Wierieman... oa gueswho en vele anderen kreeg ze later weer van Wierieman....en dan zie je een idioot fenomeen zich voordoen... ...bijna niemand gaat dan hele goede zaden verder met vermeerderen.......want ze zijn/waren gratis.... Dat paarse in de Nieuwe Dame Blanche is er per ongeluk ingebracht door wieriman....hij had een mannen spot en een vroege theone man heeft stuif op een vette NDB man afgezet.....en daar mee is een mooie NDB Dame bestoven... tja...ik ben er ook nog naar opzoek...en ga ze dan zeker vermeerden..... LET KEEP THE LEGACY ALIFE !
 9. Jan Veen heeft geen eigen grow topics gemaakt.....wel info topics die hier ook sticky zijn.( plantgat verspenen ontkiemen etc etc...) hij maakte die topics omdat hij zag dat de vragen in het forum in en zijn pm box.. telkens neerkwamen op dezelfde info vragen. Voor de rest heeft hij in heel veel topics zeer kundige kweekadviezen gegeven.( alles bijelkaar 1116 posts ) dit alles is wel terug te vinden...maar het kost extra moeite... Ik zal proberen af en toe wat van die grandioze"" topic adviezen"" van hem hier in dit topic te droppen..dmv copy en paste..
 10. Test@ment

  Moeder op 70 liter batmix

 11. Grow Weed

  Cannabis chat box

  hoe zit je met je voeding ? gele blad onderin kan natuurlijke afstoot zijn. maar zie ook p & k tekort
 12. Grow Weed

  Moeder op 70 liter batmix

  euhm..... ik weet niet of wij willen weten wat jij in je volgende ronde gaat doen.......... niet bang dat de groene bak vol zit over 4 weken ? oke warom ik zal bijten..... warom de keuze voor hps ? warom 70 liter ? ...... nou hou je wel al wat terug door een verkeerd spectrum te gebruiken ( metalhalide is beter voor moeder) maar ik denk dat jij straks 200+ stekken per week kan weggooien ....... of je heb plannen die je beter buiten dit hoby forum om kunt doen.......
 13. ik heb nog een aantal oude db en ndb vanuit verschillende kanten ooit geruild gheuswho die waren al niet puur meer paars/roze invloeden in de moeders waar ik zaden uit heb zitten pulken op een .nl meeting... volgens hem was die f beinvloed door sannie's "the one" met elmo daarvoor er ook een aantal geruild in de 2002 jaren geen idee waar die vandaan kwamen
 14. KAYA74

  Budgetkweker: De eerste keer! | Hy Kush, 200 watt

  Ik zou wel zien dat je die folie wat strakker krijgt....op deze manier loop je nogal risico op brandpunten ....... GRTZ KAYA
 15. IK zal ze wel eens vragen aan een maatje van me , LBH die kennen er veel hier , die heeft ze nog ,of gekruist met een andere soort . Ik vraag die aan hem , ik denk wel dat ik er krijg van hem , dat hoop ik tenminste .
 16. Rabarbarbaar

  in memorie Jan Veen AKA Dame Blanche....11 jaar

  Helaas, geen grow verslag zoals ik die ken. Begin tot eind doorlopen. Wel veel reacties op anderen en wat topics over grond, schimmel en zaad. Die heb ik allemaal al opgeslagen een tijd geleden. Via google kom ik ook niet verder (site:http...wietforum.nl "dame blanche")
 17. Is toch te vinden hoor .
 18. Rabarbarbaar

  in memorie Jan Veen AKA Dame Blanche....11 jaar

  Heb ook overal gezocht op alle manieren die ik ken. Geen verslag te vinden.
 19. Rabarbarbaar

  Weestation Weedforum * KNMI * alles over het weer

  Maar weinig klei hier, maar ik neem aan dat het leem ook luchtiger maakt als het goed nat en bevroren is.
 20. boswandeling

  in memorie Jan Veen AKA Dame Blanche....11 jaar

  “Gelukkig zijn je topics er nog” Ik heb al zo vaak geprobeerd topics van DB te vinden maar heb nooit iets kunnen vinden. Via Google niks, via het andere forum waarop hij actief was alleen het bericht van zijn zoon met slecht nieuws. Zou heel graag wat van hem lezen, voelt als een lege bladzijde in een guerilla boek zo.....
 21. Rock de Braziliaan

  Budgetkweker: De eerste keer! | Hy Kush, 200 watt

 22. de originele Dame Blanche heb je zeker niet....die oerkloon en alle andere wiet soortjes en zaden van Jan heeft de politie in het jaar 2000 meegenomen...en dat heet Jan zelf gezegd... Ik zou zeggen...probeer ze te vermeerderen....( en evt ook stuif invriezen...)
 23. gyro gearloose

  in memorie Jan Veen AKA Dame Blanche....11 jaar

  Komt goed uit ik heb ze binnen staan mocht ik de originele DB hebben ik zou ze niet durven poppen en ik denk dat deze al vermeerderd zijn
 24. das heel mooi !! voor zo ver ik heb na kunnen gaan is die niet een versie van de Nieuwe Dame Blance...maar is dit het soortje dat Jan Veen ""SPECIAL""..noemde..... Tis een binnensoortje......en zou eigenlijk ook vermeerdert moeten worden.......Omni vond ze ""wel erg goed "" zie voor mijn uitleg in dit topic...
 25. hoi Tune idd een akker als wiet proefveld hij was een van de pioniers van de wat later nederwiet is gaan heten......en dan te bedenken dat hij in 1963 !! begon met wat zaad uit wat Colombiaanse wiet....die hij ging vermeerderen en selecteren...om buiten te vervroegen...en aangezien er geen internet was..en geen gebruiksaanwijzingen....heeft hij van alles gaan proberen...aan mest..mediums etc etc..en dan ook werkelijk alles in aantallen... en maar blijven kijken naar dat nieuwe vreemde plantje. de echte Dame Blanche oerkloon is verloren gegaan door politie inval in het jaar 2000...dat heeft Jan zelf gezegd.... daarna is hij begonnen met de re-creatatie ervan.....onder de projectnaam NIEUWE Dame Blanche ik heb hier over geschreven in dit onder staande topic.
 26. gyro gearloose

  in memorie Jan Veen AKA Dame Blanche....11 jaar

  Heb net wat recovery dame blanche gepopt
 1. Load more activity

Announcements